м. Ніжин, вул. С. Прощенка, 54+380 (63) 433-05-01Договір-оферта

на надання послуг з тимчасового догляду за дітьми та/або позашкільної освіти

Прочитайте текст даної оферти і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї оферти, чи не зрозуміли будь-який пункт цієї оферти, пропонуємо Вам відмовитися від послуг дошкільної або позашкільної освіти Вашої дитини у Центрі STEM освіти «ідеЯ» або уточнити інформацію, що Вас цікавить за тел. +38 (063) 433-05-01.
У випадку прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтесь з усіма умовами оферти і Вам зрозумілі всі її положення.

Пропозиція (публічна оферта)
Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним особам, які тимчасово або постійно проживають на території України і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) ТОВАРСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ “ОСВІТНІЙ ЦЕНТР “ІДЕЯ”, що діє на підставі Статуту, код ЄДРПОУ 44388357, надалі – надавач послуг. Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 ЦКУ і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 4.5. Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).
1. Загальні положення
Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.
Діюча версія даного Договору завжди розміщена на сайті Надавача послуг і в обов’язковому порядку надається для ознайомлення Користувачу послуг до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.
2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають наступні значення:
2.1. Під терміном «Користувач послуг» або «Батьки» розуміється фізична особа, (або декілька фізичних осіб), що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, яка є батьком, матір’ю або законним опікуном (представником) дитини, яка буде отримувати конкретні послуги дошкільної, або позашкільної освіти від Надавача.
2.2. Надалі по тексту Договору Надавач послуг і Користувач послуг також називаються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона».
3. Предмет Договору
3.1. Предметом цього Договору є надання послуг з тимчасового догляду за дітьми та/або позашкільної освіти Користувачу послуг, згідно обраного переліку послуг, на визначених Договором умовах.
4. Порядок укладення Договору:
4.1. Договір укладається між Надавачем послуг і Користувачем послуг у формі договору приєднання (ст. 634 ЦКУ).
4.2. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Користувачем послуг всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про надання послуг Надавачем.
4.3. Акцептом умов Договору є здійснення Користувачем дій, визначених п. 4.4. Договору.
4.4. Користувач послуг здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними в загальнодоступному місці Надавача послуг, або на сайті Надавача послуг шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:
- заповнення Користувачем послуг спеціалізованої форми Анкети освітнього центру «ідеЯ» (Додаток №1);
- оплата Користувачем, або іншою особою послуг Надавача послуг згідно тарифів, вказаних на сайті Надавача послуг за адресою (https://ideya.org.ua/).
4.5. Будь-яка з вказаних у п. 4.4. дій в окремості, яка виконана Користувачем, свідчить про те, що Користувач послуг ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.
4.6. Термін акцепту не обмежений.
4.7. Внесення передплати за відповідний курс є підтвердженням заявки на відповідний курс та період занять.
4.8. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту, що визначається датою підписання Додатку №1 Договору і діє протягом усього терміну отримання послуг, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.
4.9. Укладання Договору означає, що Користувач послуг:
- у необхідному для нього обсязі ознайомився з функціонуванням і правилами надання послуг;
- визнає безумовну професійну придатність освітнього персоналу Надавача, приміщень, і правил здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі;
- приймає всі умови вказаного Договору без зауважень.
5. Порядок розрахунків
5.1. Освітні послуги надаються Користувачеві послуг виключно на попередній платній основі шляхом оплати абонементів на відповідну кількість занять відповідно до Тарифів, вказаних на інформаційному стенді або на сайті Надавача послуг за адресою (https://ideya.org.ua/);
5.2. При затриманні плати більше ніж на 5 календарних днів з дати відвідування неоплаченого заняття, Надавач залишає за собою право відмовити в наданні послуг Користувачу, що не звільняє останнього від виконання своїх фінансових зобов’язань перед Надавачем.
5.3. Оплата, внесена Користувачем послуг за освітні послуги, у разі одностороннього припинення договору Надавачем послуг у зв’язку з порушеннями умов даного Договору з боку Користувача – не повертається.
6. Права та обов’язки Надавача послуг
6.1. Надавач послуг зобов’язаний:
6.1.1. До початку надання послуг провести з Користувачем послуг ознайомлення з приміщеннями закладу, з вимогами техніки безпеки, а також з умовами і правилами відвідування батьками і дітьми.
6.1.2. Організувати діяльність з навчання дитини відповідно до її віку, індивідуальних особливостей, змісту освітньої програми;
6.1.3. Розвивати творчі здібності й інтереси дитини;
6.1.4. Здійснювати надання послуг із застосуванням індивідуального підходу до дитини;
6.1.5. Попередити про відміну або перенесення заняття завчасно. Надавач не несе відповідальності за несвоєчасне попередження у випадку, якщо Користувачем послуг було надано не актуальні контактні дані.
6.1.6. Надавати консультативну допомогу «Батькам» у вихованні й навчанні дитини.
6.1.7. Навчати дитину із залученням висококваліфікованих педагогічних кадрів. Зміст програм обраних курсів представлений на інформаційному стенді або на сайті Надавача послуг за адресою (https://ideya.org.ua/).
6.1.8. Використовувати сучасні педагогічні технології.
6.1.9. Виконувати санітарні норми для дошкільних та позашкільних установ короткострокового перебування.
6.1.10. Доглядати за дитиною під час освітньо-виховного процесу.
6.2. Надавач послуг має право:
6.2.1. Комплектувати групи за віковими ознаками дітей.
6.2.2. Надавач послуг залишає за собою право здійснювати заміну педагогів та коригувати розклад.
6.2.3. Не допускати до Центру STEM освіти «ідеЯ» Користувача послуг чи інших осіб у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.
6.2.4. Відрахувати дитину з установи при наявності медичного висновку про стан здоров’я дитини, що перешкоджає її подальшому перебуванню в Освітньому центрі«ідеЯ», за заявою батьків або без такої, а також у випадку тривалої відсутності дитини (протягом більше 14 календарних днів) без поважної причини.
6.2.5. Призупинити надання послуг чи відрахувати дитину при несвоєчасному виконанні Користувачем своїх фінансових зобов’язань перед Надавачем.
6.2.6. Надавач послуг залишає за собою право виключити дитину з групи (з Центру), якщо її поведінка загрожує психічному та(або) фізичному здоров’ю інших дітей у групі. Послуги за цим Договором вважаються наданими в повному об’ємі, оплата за невикористані заняття не повертається.
6.2.7. Відрахувати дитину з установи при невиконанні «Батьками» умов і правил Надавача.
6.2.8. Не приймати до відвідування занять дитину з ознаками інфекційних в т.ч. респіраторно-вірусних хвороб.
6.2.9. Проводити фото-та відео зйомку у приміщеннях центру, використовувати та розміщувати фото-та відео контент із зображенням відвідувачів центру на публічних ресурсах в рекламних та інформаційних цілях.
6.2.10. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі і в діючі Тарифи на освітні послуги, з попередньою їх публікацією на сайті Надавача послуг.
7. Права та обов’язки Користувача послуг.
7.1. Користувач послуг (або його довірена особа) зобов’язаний:
7.1.1. Упродовж усього періоду користування послугами дотримуватися умов цього Договору.
7.1.2. При заповнені Анкети Освітнього центру «ідеЯ» повідомляти (власноруч вносити) достовірні персональні дані і відомості.
7.1.3. Дотримуватись правил відвідування Освітнього центру «ідеЯ» (Додаток №2), вимог санітарного регламенту установи та вимог даного Договору.
7.1.4. Заздалегідь сповіщати адміністрацію про відсутність дитини на плановому занятті або відпрацюванні заняття.
7.1.5. Передавати дитину до Закладу і забирати її у Викладача особисто.
7.1.6. Повідомляти про хворобу дитини, вчасно документально оформлювати відсутність дитини за станом здоров’я.
7.1.7. Взаємодіяти із Освітнім центром «ідеЯ» в усіх напрямках виховання й навчання дитини.
7.1.8. У ході отримання послуг виконувати законні вимоги персоналу Надавача послуг і умов цього Договору.
7.1.9. Надати Виконавцю вичерпну інформацію про індивідуальні фізичні чи психологічні особливості дитини, а також вимоги для її харчування та індивідуальні алергічні реакції.
7.1.10. Відшкодовувати будь-які збитки (фінансові, моральні) Надавачу, які сталися з вини дитини та/або батьків, їх законних представників.
7.2. Користувач послуг має право:
7.2.1. Користуватись послугами згідно умов даного Договору.
7.2.2. Вимагати від Надавача виконання умов даного Договору.
7.2.3. Обирати, з запропонованих Надавачем послуг додаткові послуги.
7.2.4. Знайомитися з порядком та умовами здійснення навчально-виховного процесу та наданням послуг.
7.2.5. Вносити пропозиції щодо покращення роботи Освітнього центру «ідеЯ»
7.2.6. Приймати участь у заходах Освітнього центру “ідеЯ”.
8. Відповідальність сторін
8.1. Надавач послуг несе відповідальність перед Користувачем послуг у розмірі суми Передоплати за невикористані заняття.
8.2. Надавач послуг не несе відповідальності за збитки Користувача послуг, що виникли в результаті: порушення Користувачем послуг встановленого порядку поводження у приміщеннях та на території Надавача, користування і експлуатації обладнання, а також у випадку відмови в обслуговуванні Користувача послуг у відповідності з вимогами даного Договору.
8.3. Надавач послуг несе відповідальність тільки за ті зобов’язання, які вказані в Договорі та в Законах України, що регулюють діяльність в сфері дошкільної та позашкільної освіти.
8.4. Користувач послуг несе всю відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним у Анкеті. У випадку якщо Користувач послуг не вказав або невірно вказав персональні дані, Надавач послуг не відповідає за збитки Користувача послуг, понесені в результаті відмови в поверненні передоплати, наданні послуг, організації відпрацювань занять та/або здійснення інших дій внаслідок неможливості правильної ідентифікації Користувача послуг.
8.5. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України, з урахуванням умов Договору.
8.6. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та які неможливо було запобігти розумними заходами.
8.7. У випадку порушення Користувачем послуг умов цього Договору Надавач послуг не несе відповідальності за ті зобов’язання, які вказані в Договорі.
8.8. За порушення кожного з пунктів дійсних умов цього Договору Надавач послуг залишає за собою право або не допустити дитину Користувача послуг до відвідування занять, або заборонити входити на територію центру особам, які порушили умови цього Договору. Рішення про недопущення дитини до занять або заборону входу Користувачу і його довіреним особам приймає керівництво Надавача послуг.
8.9. Надавач не несе відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов’язань, якщо воно було викликане перешкодою поза його контролем, і про її можливе виникнення не було відомо до укладення договору.
9. Зміна і розірвання Договору
9.1. Надавач послуг має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на сайті Надавача послуг. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.
9.2. При внесенні Надавачем послуг в Договір істотних змін, що впливають на можливість використання послуг Користувачем, Надавач послуг повідомляє про них Користувача, шляхом публікації їх на сайті Надавача послуг не менше ніж за місяць до вступу змін в силу.
9.3. Договір може бути розірвано у наступних випадках:
9.3.1. При прийняті Користувачем послуг рішення про відмову від отримання послуг Закладу й повідомленні Надавача про це рішення шляхом письмової заяви.
9.3.2. При прийняті Надавачем послуг відповідного рішення на підставі систематичного невиконання «Батьками» своїх зобов’язань, та повідомленням їх про це за п’ять календарних днів.
9.3.3. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.
10. Вирішення суперечок
10.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання вимог даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення однієї з Сторін до другої.
10.2. Надавач послуг після отримання від Користувача послуг претензії, зобов’язаний протягом 20 (двадцяти) робочих днів її розглянути та направити Користувачеві послуг мотивовану відповідь.
10.3. Якщо суперечка між Сторонами не буде розв’язана в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд за місцем знаходження Надавача послуг.
11. Інші положення
11.1. Користувач послуг гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.
11.2. З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами діючого законодавства України.
11.3. Надавачем послуг за цим договором є: ТОВ “ОСВІТНІЙ ЦЕНТР “ІДЕЯ”, що зареєстроване за адресою вул. Резніченка, 54, м. Ніжин, Чернігівська обл, код за ЄДРПОУ 44388357 (Україна) в особі Директора Тимошик Г.О. Контактний телефон: +38 (063) 433-05-01
Додаток № 1 до договору Публічної оферти – Анкета клієнта.
Додаток № 2 до договору Публічної оферти – Правила центру.

Договір-оферта

на надання послуг з тимчасового догляду за дітьми та/або позашкільної освітиПрочитайте текст даної оферти і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї оферти, чи не зрозуміли будь-який пункт цієї оферти, пропонуємо Вам відмовитися від послуг дошкільної або позашкільної освіти Вашої дитини у Центрі STEM освіти «ідеЯ» або уточнити інформацію, що Вас цікавить за тел. +38 (063) 433-05-01.
У випадку прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтесь з усіма умовами оферти і Вам зрозумілі всі її положення.

Пропозиція (публічна оферта)
Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним особам, які тимчасово або постійно проживають на території України і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) ТОВАРСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ “ОСВІТНІЙ ЦЕНТР “ІДЕЯ”, що діє на підставі Статуту, код ЄДРПОУ 44388357, надалі – надавач послуг. Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 ЦКУ і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 4.5. Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).
1. Загальні положення
Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.
Діюча версія даного Договору завжди розміщена на сайті Надавача послуг і в обов’язковому порядку надається для ознайомлення Користувачу послуг до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.
2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають наступні значення:
2.1. Під терміном «Користувач послуг» або «Батьки» розуміється фізична особа, (або декілька фізичних осіб), що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, яка є батьком, матір’ю або законним опікуном (представником) дитини, яка буде отримувати конкретні послуги дошкільної, або позашкільної освіти від Надавача.
2.2. Надалі по тексту Договору Надавач послуг і Користувач послуг також називаються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона».
3. Предмет Договору
3.1. Предметом цього Договору є надання послуг з тимчасового догляду за дітьми та/або позашкільної освіти Користувачу послуг, згідно обраного переліку послуг, на визначених Договором умовах.
4. Порядок укладення Договору:
4.1. Договір укладається між Надавачем послуг і Користувачем послуг у формі договору приєднання (ст. 634 ЦКУ).
4.2. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Користувачем послуг всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про надання послуг Надавачем.
4.3. Акцептом умов Договору є здійснення Користувачем дій, визначених п. 4.4. Договору.
4.4. Користувач послуг здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними в загальнодоступному місці Надавача послуг, або на сайті Надавача послуг шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:
- заповнення Користувачем послуг спеціалізованої форми Анкети освітнього центру «ідеЯ» (Додаток №1);
- оплата Користувачем, або іншою особою послуг Надавача послуг згідно тарифів, вказаних на сайті Надавача послуг за адресою (https://ideya.org.ua/).
4.5. Будь-яка з вказаних у п. 4.4. дій в окремості, яка виконана Користувачем, свідчить про те, що Користувач послуг ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.
4.6. Термін акцепту не обмежений.
4.7. Внесення передплати за відповідний курс є підтвердженням заявки на відповідний курс та період занять.
4.8. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту, що визначається датою підписання Додатку №1 Договору і діє протягом усього терміну отримання послуг, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.
4.9. Укладання Договору означає, що Користувач послуг:
- у необхідному для нього обсязі ознайомився з функціонуванням і правилами надання послуг;
- визнає безумовну професійну придатність освітнього персоналу Надавача, приміщень, і правил здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі;
- приймає всі умови вказаного Договору без зауважень.
5. Порядок розрахунків
5.1. Освітні послуги надаються Користувачеві послуг виключно на попередній платній основі шляхом оплати абонементів на відповідну кількість занять відповідно до Тарифів, вказаних на інформаційному стенді або на сайті Надавача послуг за адресою (https://ideya.org.ua/);
5.2. При затриманні плати більше ніж на 5 календарних днів з дати відвідування неоплаченого заняття, Надавач залишає за собою право відмовити в наданні послуг Користувачу, що не звільняє останнього від виконання своїх фінансових зобов’язань перед Надавачем.
5.3. Оплата, внесена Користувачем послуг за освітні послуги, у разі одностороннього припинення договору Надавачем послуг у зв’язку з порушеннями умов даного Договору з боку Користувача – не повертається.
6. Права та обов’язки Надавача послуг
6.1. Надавач послуг зобов’язаний:
6.1.1. До початку надання послуг провести з Користувачем послуг ознайомлення з приміщеннями закладу, з вимогами техніки безпеки, а також з умовами і правилами відвідування батьками і дітьми.
6.1.2. Організувати діяльність з навчання дитини відповідно до її віку, індивідуальних особливостей, змісту освітньої програми;
6.1.3. Розвивати творчі здібності й інтереси дитини;
6.1.4. Здійснювати надання послуг із застосуванням індивідуального підходу до дитини;
6.1.5. Попередити про відміну або перенесення заняття завчасно. Надавач не несе відповідальності за несвоєчасне попередження у випадку, якщо Користувачем послуг було надано не актуальні контактні дані.
6.1.6. Надавати консультативну допомогу «Батькам» у вихованні й навчанні дитини.
6.1.7. Навчати дитину із залученням висококваліфікованих педагогічних кадрів. Зміст програм обраних курсів представлений на інформаційному стенді або на сайті Надавача послуг за адресою (https://ideya.org.ua/).
6.1.8. Використовувати сучасні педагогічні технології.
6.1.9. Виконувати санітарні норми для дошкільних та позашкільних установ короткострокового перебування.
6.1.10. Доглядати за дитиною під час освітньо-виховного процесу.
6.2. Надавач послуг має право:
6.2.1. Комплектувати групи за віковими ознаками дітей.
6.2.2. Надавач послуг залишає за собою право здійснювати заміну педагогів та коригувати розклад.
6.2.3. Не допускати до Центру STEM освіти «ідеЯ» Користувача послуг чи інших осіб у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.
6.2.4. Відрахувати дитину з установи при наявності медичного висновку про стан здоров’я дитини, що перешкоджає її подальшому перебуванню в Освітньому центрі«ідеЯ», за заявою батьків або без такої, а також у випадку тривалої відсутності дитини (протягом більше 14 календарних днів) без поважної причини.
6.2.5. Призупинити надання послуг чи відрахувати дитину при несвоєчасному виконанні Користувачем своїх фінансових зобов’язань перед Надавачем.
6.2.6. Надавач послуг залишає за собою право виключити дитину з групи (з Центру), якщо її поведінка загрожує психічному та(або) фізичному здоров’ю інших дітей у групі. Послуги за цим Договором вважаються наданими в повному об’ємі, оплата за невикористані заняття не повертається.
6.2.7. Відрахувати дитину з установи при невиконанні «Батьками» умов і правил Надавача.
6.2.8. Не приймати до відвідування занять дитину з ознаками інфекційних в т.ч. респіраторно-вірусних хвороб.
6.2.9. Проводити фото-та відео зйомку у приміщеннях центру, використовувати та розміщувати фото-та відео контент із зображенням відвідувачів центру на публічних ресурсах в рекламних та інформаційних цілях.
6.2.10. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі і в діючі Тарифи на освітні послуги, з попередньою їх публікацією на сайті Надавача послуг.
7. Права та обов’язки Користувача послуг.
7.1. Користувач послуг (або його довірена особа) зобов’язаний:
7.1.1. Упродовж усього періоду користування послугами дотримуватися умов цього Договору.
7.1.2. При заповнені Анкети Освітнього центру «ідеЯ» повідомляти (власноруч вносити) достовірні персональні дані і відомості.
7.1.3. Дотримуватись правил відвідування Освітнього центру «ідеЯ» (Додаток №2), вимог санітарного регламенту установи та вимог даного Договору.
7.1.4. Заздалегідь сповіщати адміністрацію про відсутність дитини на плановому занятті або відпрацюванні заняття.
7.1.5. Передавати дитину до Закладу і забирати її у Викладача особисто.
7.1.6. Повідомляти про хворобу дитини, вчасно документально оформлювати відсутність дитини за станом здоров’я.
7.1.7. Взаємодіяти із Освітнім центром «ідеЯ» в усіх напрямках виховання й навчання дитини.
7.1.8. У ході отримання послуг виконувати законні вимоги персоналу Надавача послуг і умов цього Договору.
7.1.9. Надати Виконавцю вичерпну інформацію про індивідуальні фізичні чи психологічні особливості дитини, а також вимоги для її харчування та індивідуальні алергічні реакції.
7.1.10. Відшкодовувати будь-які збитки (фінансові, моральні) Надавачу, які сталися з вини дитини та/або батьків, їх законних представників.
7.2. Користувач послуг має право:
7.2.1. Користуватись послугами згідно умов даного Договору.
7.2.2. Вимагати від Надавача виконання умов даного Договору.
7.2.3. Обирати, з запропонованих Надавачем послуг додаткові послуги.
7.2.4. Знайомитися з порядком та умовами здійснення навчально-виховного процесу та наданням послуг.
7.2.5. Вносити пропозиції щодо покращення роботи Освітнього центру «ідеЯ»
7.2.6. Приймати участь у заходах Освітнього центру “ідеЯ”.
8. Відповідальність сторін
8.1. Надавач послуг несе відповідальність перед Користувачем послуг у розмірі суми Передоплати за невикористані заняття.
8.2. Надавач послуг не несе відповідальності за збитки Користувача послуг, що виникли в результаті: порушення Користувачем послуг встановленого порядку поводження у приміщеннях та на території Надавача, користування і експлуатації обладнання, а також у випадку відмови в обслуговуванні Користувача послуг у відповідності з вимогами даного Договору.
8.3. Надавач послуг несе відповідальність тільки за ті зобов’язання, які вказані в Договорі та в Законах України, що регулюють діяльність в сфері дошкільної та позашкільної освіти.
8.4. Користувач послуг несе всю відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним у Анкеті. У випадку якщо Користувач послуг не вказав або невірно вказав персональні дані, Надавач послуг не відповідає за збитки Користувача послуг, понесені в результаті відмови в поверненні передоплати, наданні послуг, організації відпрацювань занять та/або здійснення інших дій внаслідок неможливості правильної ідентифікації Користувача послуг.
8.5. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України, з урахуванням умов Договору.
8.6. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та які неможливо було запобігти розумними заходами.
8.7. У випадку порушення Користувачем послуг умов цього Договору Надавач послуг не несе відповідальності за ті зобов’язання, які вказані в Договорі.
8.8. За порушення кожного з пунктів дійсних умов цього Договору Надавач послуг залишає за собою право або не допустити дитину Користувача послуг до відвідування занять, або заборонити входити на територію центру особам, які порушили умови цього Договору. Рішення про недопущення дитини до занять або заборону входу Користувачу і його довіреним особам приймає керівництво Надавача послуг.
8.9. Надавач не несе відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов’язань, якщо воно було викликане перешкодою поза його контролем, і про її можливе виникнення не було відомо до укладення договору.
9. Зміна і розірвання Договору
9.1. Надавач послуг має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на сайті Надавача послуг. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.
9.2. При внесенні Надавачем послуг в Договір істотних змін, що впливають на можливість використання послуг Користувачем, Надавач послуг повідомляє про них Користувача, шляхом публікації їх на сайті Надавача послуг не менше ніж за місяць до вступу змін в силу.
9.3. Договір може бути розірвано у наступних випадках:
9.3.1. При прийняті Користувачем послуг рішення про відмову від отримання послуг Закладу й повідомленні Надавача про це рішення шляхом письмової заяви.
9.3.2. При прийняті Надавачем послуг відповідного рішення на підставі систематичного невиконання «Батьками» своїх зобов’язань, та повідомленням їх про це за п’ять календарних днів.
9.3.3. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.
10. Вирішення суперечок
10.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання вимог даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення однієї з Сторін до другої.
10.2. Надавач послуг після отримання від Користувача послуг претензії, зобов’язаний протягом 20 (двадцяти) робочих днів її розглянути та направити Користувачеві послуг мотивовану відповідь.
10.3. Якщо суперечка між Сторонами не буде розв’язана в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд за місцем знаходження Надавача послуг.
11. Інші положення
11.1. Користувач послуг гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.
11.2. З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами діючого законодавства України.
11.3. Надавачем послуг за цим договором є: ТОВ “ОСВІТНІЙ ЦЕНТР “ІДЕЯ”, що зареєстроване за адресою вул. Резніченка, 54, м. Ніжин, Чернігівська обл, код за ЄДРПОУ 44388357 (Україна) в особі Директора Тимошик Г.О. Контактний телефон: +38 (063) 433-05-01
Додаток № 1 до договору Публічної оферти – Анкета клієнта.
Додаток № 2 до договору Публічної оферти – Правила центру.